دریافت
توضیحات: داروندارم تویی علی حیدر مدد

دریافت
توضیحات: کربلا ایله عنایت یول سالاخ کربلایه

دریافت
توضیحات: منو خریدی ساقی ام

دریافت
توضیحات: دل ودلدارم.یل وسالارم

دریافت
توضیحات: دیده من گریه داره آقا درعزاتون

دریافت
توضیحات: شدسامراغرق عزا

دریافت
توضیحات: شراب وباده زجام حیدر حلاله

دریافت
توضیحات: فخرایلرم عالمینه