دریافت
توضیحات: پناه حرم

دریافت
توضیحات: دردیمه ای چاره بابا

دریافت
توضیحات: آقام حسینه نوکرم

دریافت
توضیحات: ای اولان ایکی جهاندا

دریافت
توضیحات: سلام برحسین

دریافت
توضیحات: ای حیاتم ای مماتم

دریافت
توضیحات: السلام ای شرف کربلا

دریافت
توضیحات: آقاتویی ومن غلامتم

دریافت
توضیحات: به فدای حرمت جونم

دریافت
توضیحات: بازمنوغربت مادر

دریافت
توضیحات: ای مادرحسین ای عشق عالمین

دریافت
توضیحات: ای دونیاده منیم نوردوعینیم

دریافت
توضیحات: خیمه خیمه

دریافت
توضیحات: حال من به شوروشینه

دریافت
توضیحات: شبهای بین الحرمین

دریافت
توضیحات: منی که هرنفسم

دریافت
توضیحات: به پشت درتاهیزم افتاد

دریافت
توضیحات: یارالی ننه

دریافت
توضیحات: یل یاتارطوفان یاتار                                                                                             

دریافت
توضیحات: شورترکی
 

دریافت
توضیحات: توارباب ومنم نوکر
 

دریافت
توضیحات: ای منی آواره قویان
 

دریافت
توضیحات: پرپروازمنی حسین
 

دریافت
توضیحات: آبروم کرده عشقت