نامش ببرم کن فیکون خواهدشد

فرزانگیم عین جنون خواهدشد

دیدم خداگفت به روز محشر

حق با طایفه حیدریون خواهد شد